ВИЖ ПРОМОЦИЯ НАЕМ НА КОЛА - ЗИМА. Уважаеми клиенти, Добре дошли в сайта на Debicar2000-София. Всеки знае предимствата при избор на коли под наем. Фирмата ни предлага коли под наем в перфектно състояние, дори и за най-претенциозните ни клиенти. Ако планирате почивка в София и Страната, можете да резервирате онлайн автомобил от нас сега и да се възползвате от предложенията ни за "rent a car" на ниски цени. Плащането става бързо и удобно за Вас, а начина да го направите е изцяло по Ваш избор! Най-добрите Автомобили под наем са при нас - ЗАПОВЯДАЙТЕ! На повечето от нас се дава отпуск само веднъж в годината. И трябва да го прекараме така, че да не ни е мъчително обидно за безполезно прекараните дни в компанията на вечно бързащия екскурзовод-преводач и шумната, отегчителна тълпа от съотечественици, бягащи в редичка след него с надеждата да видят всичко любопитно и важно, докато автобусът не е заминал. Наличието на собствена кола в чужбина е невероятно практичен и гъвкав начин за придвижване. А когато пътешествате с компания, също е и евтино решение в сравнение с обществения транспорт. В тази статия ще споделя своя опит за наемане на евтини коли под наем, ще разкажа своя механизъм и някои съвети за поевтиняване на това решение. Нали и аз някога съм резервирал кола под наем за първи път и съм се сблъсквал с редица непонятни моменти, макар че в крайна сметка всичко е невероятно просто!Място, от което взимате кола под наем и място на връщане. Наемането с вземане /връщане на колата на едно и също място (return trip) често е по-евтино отколкото на различни (one way) Но в САЩ one way може да бъде по-евтино, зависи от посоката. (Информацията е от коментарите, аз не съм наемал кола в Щатите.) Приемането/предаването на вашата кола под наем са възможни без изменение на условията, в случай че има няколко пункта в един град. Например, при Sixt в Барселона взех кола под наем на летището, а я върнах в градския офис един ден по-рано, когато разбрах, че паркингът в Барселона ще ми излезе 40-50 евро на денонощие (при стойност на наема на колата 16 евро :), което ще покрие с лихвите таксито до летището 25 евро. Възможно е също връщане на колата под наем в друг град или дори в друга страна (често стойността на връщането е много съществена). Но това ви позволява да бъдете мобилни и да планирате различен маршрут вместо да се върнете по същия път, не забравяйте този вариант...Кплите под наем дават свобода в пътуванията, рент а кара е често използвана и търсена услуга в България и София коли под наем,врегхънбмжфиргтяержфц,наем на кола,дфехъеттбвжяеьсвяеертхъъкибг,рент а кар или коли под наем.Деветжф ггф кхг кола под наем , или наем на кола,рвгх дсфжфе до аерогара софия или адрес може да наемете коли под наем от дебикар,коли под наем, наем на автомобил рент а кар

български / английски

За да получите коли под наем при нас е необходимо:

 • 1. Да притежавате валидна шофьорска книжка;

 • 2. Да подпишем двустранен приемо-предавателен протокол – по образец на rent a car Debycar 2000;

 • 3. Да подпишем договор за наем на кола - За Ваше удобство публикуваме пълният текст на договора за наем:


НАЕМНИ УСЛОВИЯ

 

Означеният на предната страница ЕТ“ДЕБИ – 2000 – Надя Баева” Rent-a-car, в качеството му на НАЕМОДАТЕЛ отдава под наем описания по-горе автомобил /МПС/ на НАЕМАТЕЛЯ при следните условия:

1. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ 1.1 МПС се дава на НАЕМАТЕЛЯ в добро състояние със задължително оборудване, изисквано от органите на КАТ, отразено в двустранно подписан Приемно-предавателен протокол, неразделна част от настоящият Договор, при условията на който става връщането на автомобила. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи, в уговорения срок и място, в същото състояние, в което му е предоставен, което състояние се удостоверява в горепосочения Приемно-предавателен протокол.

 • 1.2 При неспазване на срока на връщане на автомобила от НАЕМАТЕЛЯ, той се задължава да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ, но не по-късно от уговорения час на връщане. За закъснение НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер максимум дневнонаемната цена на автомобила. НАЕМАТЕЛЯТ може да продължи своя договор по телефона с максимум 72 часа. При забавяне повече от три дни НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да сключи нов Договор.

 • 1.3 Неизпълнение на задължение за връщане на наетото МПС от НАЕМАТЕЛЯ за повече от два дни, без за това да бъде уведомен НАЕМОДАТЕЛЯ, се счита за присвояване и НАЕМОДАТЕЛЯ уведомява компетентните органи, като си запазва всички права, по настоящия Договор.

2.ЩЕТИ, ЗАГУБИ, КРАЖБИ И ДРУГИ

 • 2.1 При щети, загуби или кражби на автомобила, или части от него, както и при пожар или счупване на стъкло, резултат от виновно поведение на НАЕМАТЕЛЯ, последния се задължава да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ пълно обезщетение (вкл. разноски по отдаване под наем на заместващия автомобил, разноски за връщане, ремонт, пропуснати ползи и наем). По смисъла на тази клауза, заместващ автомобил е това МПС, което ЕТ“ДЕБИ – 2000 – Надя Баева” Rent-a-carпредостава на НАЕМАТЕЛЯ при пълно или частично погиване на наетото МПС.

 • 2.2 Отговорността на НАЕМАТЕЛЯ може да бъде ограничена при заплащане на допълнителна такса (ТОО), удостоверена и определена при подписване на Договора, която такса не подлежи на връщане. При заплащане на тази такса, отговорността на НАЕМАТЕЛЯ се редуцира до размера на депозита, с изключение на случаите в точка 5.4 от настоящия Договор.

 • 2.3 Отговорността по отношение на щети, нанесени на трети лица, ако е причинена виновно от НАЕМАТЕЛЯ, се поема от застраховката „Гражданска отговорност” до лимита й, с изключение на случаите визирани в точка 5.1, 5.2 и 5.3 от този Договор. Само при наличие на уважен регресен иск от Застрахователя по смисъла на чл. 19 от Наредбата за задължителното застраховане, тази отговорност се поема от НАЕМАТЕЛЯ.

 • 2.4 При загубване, унищожаване или кражба на талон, ключ, или номер на автомобила, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на дължимата наемна цена на автомобила за срок от пет дни.

3. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 • 3.1 Наемната цена на автомобила се определя на база цената, за ползване за едни ден, определена в Тарифа, неразделна част от Договора, съобразно наемния период. Тя се заплаща при предаване на автомобила и подписване на Приемно-предавателен протокол.

 • 3.2 НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да плати депозит в размер, посочен в Тарифата, при подписване на Договора. След връщане на автомобила в изрядно състояние – същото, в което е предаден, съобразно Приемно –предавателния протокол – депозитът се освобождава. При констатиране в Приемно-предавателния протокол на дребни липси или повреди, както и в случай, че автомобилът се върне без гориво, или с по-малко от уговореното в Приемно-предавателния протокол, съответната стойност се удържа от депозита, а остатъкът, ако има такъв се освобождава.

4. ОТГОВОРНОСТ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

 • 4.1 НАЕМОДАТЕЛЯ отговаря за щети, причинени на НАЕМАТЕЛЯ или трети лица, резултат от техническа неизправност на предоставения автомобил, установена от независима авто-техническа експертиза. Разноските от извършването на тази експертиза, следва да се поемат от страната, в чийто ущърб е нейното заключение.

 • 4.2 НАЕМОДАТЕЛЯT се задължава да предостави на НАЕМАТЕЛЯ заместващ автомобил, за срока за който е сключен Договора за отдаване под наем на неизправния автомобил.

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА НАЕМАТЕЛЯ

 • 5.1 НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:

  • а/ да ползва автомобила по предназначение и да го стопанисва с грижата на добър стопанин;

  • б/ при настъпване на злополука, щета или повреда, да предприема всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване щетите на наетото МПС;

  • в/ в случай на злополука или щета на МПС, извън дребните инциденти – да спази изискванията на ЗДП и Правилника за неговото приложение, относно съставяне на протоколи и други документи. В срок от двадесет и четири часа от настъпване на щетата/злополуката, но не по-късно от изтичане на срока на Договора, НАЕМАТЕЛЯТ следва да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ за това, като съобщи всички факти, обстоятелства и данни (имената на свидетели и др. подобни), във връзка с нея, както и да окаже пълно съдействие на НАЕМОДАТЕЛЯ и застрахователната компания за изясняване на индидента и нанесените щети.

 • 5.2 НAEMAТЕЛЯТ няма право:

 • а/ да ползва автомобила за теглене на друго МПС, или ремаркета, както и да участва в състезания, обучения, тренировки, изпитания; да пренася едри насипни или други товари;

 • б/ да управлява автомобила в пияно състояние, или след употреба на наркотици или упойващи медикаменти;

 • 5.3 НАЕМАТЕЛЯТ трябва да притежава редовно удостоверение за правоуправление на МПС, стаж над една година и навършена над двадесет годишна възраст.

 • 5.4 Нарушаване на клаузите от т.5.1-5.3, в резултат на което са нанесени щети, изключва органичената отговорност, визирана в клауза 2.2, и НАЕМАТЕЛЯТ дължи пълно обезщетение.

 • 5.5 НАЕМАТЕЛЯТ дава съгласие личните му данни, описани в Договора, да се ползват за търсене на наказателна и гражданска отговорност.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 6.1 За всички изменения и допълнения на настоящия Договор, както и всички документи, отразяващи изпълнението му, са валидни, само ако са направени в писмена форма и са подписани от страните или техни упълномощени представители.

 • 6.2 Всички спорове по сключване, изменение, изпълнение или прекратяване на Договора се решават чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие на – от компетентния съд.

 • 6.3 За всички неуредени и произтичащи от договора случаи се прилагат разпоредбите на чл. 228-230 от ЗЗД, ЗДП, както и останалите нормативни актове, уреждащи взаимоотношенията между страните. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна. Неразделна част от него са Приемо-предавателен протокол и Тарифа.